2015 metų pilna veiklos ataskaita

Viešoji įstaiga Ugdymo ir konsultavimo centras 2015 metų veiklos ataskaita

I. Informacija apie viešosios įstaigos veiklos tikslus, pobūdį ir veiklos rezultatus per finansinius metus

1. Įregistravimo data ir kiti pagrindiniai duomenys

Viešoji įstaiga  Ugdymo ir konsultavimo centas įregistruota 2013 m. gegužės  mėn. 08 d.  Įstaigos  kodas – 303059206. Viešoji įstaiga nuo 2013 m. gegužės  mėn. 08 d.  turi paramos gavėjo statusą ir veika pagal įstaigos patvirtintus įstatus.

2. Informacija apie įstaigos buveinę

Buveinės adresas: Savanorių p. 206-323, Kaunas.                        Registracijos adresas: Gričiupio g. 11-109, Kaunas.

3. Finansiniai metai

Įstaigos finansiniai metai trunka 12 mėnesių, kurie prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 dieną.

4. Įstaigos misija, vizija, uždaviniai

Viešoji įstaiga Ugdymo ir konsultavimo centras yra ne pelno įstaiga. Organizacija buvo įkurta teikti paslaugas  vaikams, jaunimui, šeimoms ir visuomenei, siekiant ugdyti demokratines vertybes.

Įstaigos misija yra organizuoti ir teikti kokybiškas kompleksines paslaugas įvairioms visuomenėms grupėms užtikrinant psichologinių, emocinių ir socialinių sunkumų įveikimą ir prevenciją.

Įstaigos vizija sveika šeima ir sveika visuomenė.

Ugdymo ir konsultavimo centro tikslai, uždaviniai:

1. Organizuoti ir teikti socialinę, pedagoginę, psichologinę ir visokią kitokią pagalbą asmenims išgyvenantiems krizę ir turintiems emocinių, socialinių bei psichologinių sunkumų.

2. Organizuoti ir vykdyti švietimo, ugdymo, prevencinį ir konsultacinį darbą vaikams, jaunimui, tėvams, globėjams ir pedagogams.

3. Rūpintis asmenų gyvenimo kokybės visuomenėje gerinimu bei asmenybės raiška privačioje erdvėje (šeimoje, namuose) ir viešajame gyvenime (ugdymo įstaigose, darbo rinkoje, profesinėje veikloje).

4. Kurti ir realizuoti naujas ugdymo ir prevencijos metodikas susijusias su Įstaigos iškeltais tikslais.

5. Kaupti ir sisteminti informaciją susijusią su krizių prevencija, jų įveikimu, sprendimo strategijom.

6. Rengti ir vykdyti įvairias programas, mokomuosius seminarus, bei vykdyti profesionalią socialinę, švietimo ir projektinę veiklą siekiant patenkinti Įstaigos iškeltus tikslus.

5. Įstaigos veiklos rezultatai per finansinius metus:

2015 m. VŠĮ Ugdymo ir konsultavimo centras laimėjo projektą „Darni ir moderni šeima“ finansuojamą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 2015 08 10 d. sutarties Nr. NVOŠG1-59 ir gavo – 4095 eur , taip gavo paramos iš fizinių asmenų, kurios suma 707 eur ir įmonių UAB „Šviesa“ paramą knygomis, kurių vertė – 56,69 eur ir UAB “ALMA LITTERA” paramą knygomis, kurių vertė 78,64 eur , už suteiktas konsultacijas ir mokymus gavo lėšų – 825 eur. Viešoji įstaiga gavo 2 % gyventojų skirtų pajamų mokesčio – 84 eur. Per 2015 m. darbo užmokesčiui išleista – 3567 eur. Per 2015 m. patyrė -  1011 eur kitų sąnaudų.

Vidutinis darbuotojų skaičius 4 darbuotojai. 2015 metais organizacijoje dirbo 4 darbuotojai: projektų vadovas, socialinis pedagogas, psichologas ir teisininkas, o savanoriai nuolat įsitraukia į skirtingas veiklas. Organizacija turėjo 6 savanorius – tai įvairių sričių paskutinių kursų studentai bei į veiklas įsitraukiantys psichologai ir socialiniai darbuotojai.

2015 m. įvykdytos veiklos:

 1. Užmegztas bendradarbiavimas ir pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su: Kauno miesto socialinių paslaugų centru, Kauno rajono socialinių paslaugų centru, Kauno miesto vaikų teisių apsaugos skyriumi, Kauno rajono vaikų teisių apsaugos skyriumi, Kauno „Aušros“ gimnazija, Kauno Senamiesčio progimnazija, Kauno Kunigaikščio Vaidoto daugiafunkciniu centru, Kauno rajono Lapių gimnazija, Kauno rajono Ugnės Karvelio gimnazija.
 2. Organizacijoje suteiktos konsultacijos:
  1. Psichologo konsultacijos buvo suteiktos krizę išgyvenančių šeimų nariams. Konsultacijos buvo teikiamos individualios ir porose. Viso teiktos konsultacijos 25 asmenims. Kai kuriems buvo reikalingos kartotinės konsultacijos. Viso konsultacijų skaičius valandomis – 43 val.
  2. Teisininko konsultacijos buvo suteiktos seminarų dalyviams dėl skyrybų proceso eigos išaiškinimo, konsultavimo bei meditacijos taikymo galimybių pristatymo. Konsultacijų metu buvo išaiškinamos sutuoktinių teisės, pareigos ir atsakomybės, aptariami procesiniai sunkumai. Viso teiktos konsultacijos 8 asmenims. Viso konsultacijų skaičius valandomis – 9 valandos.
  3. Socialinė pagalba buvo suteikta krizę išgyvenančių šeimų nariams, siekiant užtikrinti vaikų užimtumą bei organizuojant vaikams bei jų tėvams psichologinę pagalbą, įveikiant konfliktus šeimoje. Viso suteikta konsultacijų 20 asmenims. Viso konsultacijų skaičius – 21 valandos.
 3. Parengti ir apmokyti savanoriai – viso jų 11, iš jų su 11 pasirašytos savanorystės sutartys. Savanoriai įgijo žinių kaip organizuoti renginius, vesti mokymus vaikams bei įgijo žinių socialiniais, teisiniais ir psichologiniais aspektais.
 4. 105 moksleiviai dalyvavo prevenciniuose renginiuose. Moksleiviai buvo labai aktyvūs bei aktyviai dalyvavo interaktyviuose užsiėmimuose. Domėjosi socialiniais žaidimais, teisinėmis konfliktų sprendimo pasekmėmis bei mokėsi pozityvaus bendravimo įgūdžių. Gautas grįžtamasis ryšys iš mokytojų, kad klimatas klasėse nors ir nežymiai, bet pagerėjo, padidėjo mokinių sutelktumas ir mažiau buvo susiduriama su atvirais tarpusavio konfliktais.
 5. 143 dalyviai dalyvavo projekto vykdomose veiklose bei seminaruose. Seminarai visuomenei buvo labai naudingi, nes sulaukė didelio dalyvių susidomėjimo, kuriems iki dalyvavimo trūko daug psichologinių žinių apie tarpusavio bendravimą bei ankstyvų krizių sprendimą šeimoje. Didelį dalyvių susidomėjimo sulaukė teisininko suteiktos teisinės žinios apie meditacijos taikymą, skyrybų praktiką Lietuvoje, šeimos krizių sprendimą teisinėmis priemonėmis.
 6. Specialistų mokymai sulaukė labai didelio susidomėjimo ir aktyvių dalyvių. Mokymuose dalyvavo 43 specialistas dirbantis su vaikais ir šeimomis. Jiems buvo naudingos žinios – kaip bendrauti su šeimos nariais, kurie išgyvena krizę šeimoje.
 7. Organizuoti neformalaus ugdymo užsiėmimai – 12 dalyvių, skatinant savęs pažinimą, ugdymą, puoselėjant vertybes.

 1. III. Viešosios įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje

Įstaigos steigėjai (dalininkai) – Kristina Navickienė. Dalininko įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje sudaro  -  58 eur.

 1. IV. Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas pagal išlaidų rūšis

Viešoji įstaiga Ugdymo ir konsultavimo centras 2015 m. laimėjo projektą: „Darni ir moderni šeima“ finansuojamą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 2015 08 10 d. sutarties Nr. NVOŠG1-59 suma – 4095 eur.

2015 m. gauta parama: iš fizinių asmenų, kurios suma 707 eur, įmonių UAB „Šviesa“ parama knygomis, kurių vertė – 56,69 eur ir UAB “ALMA LITTERA” parama knygomis, kurių vertė 78,64 eur. Viešoji įstaiga gavo 2 % gyventojų skirtų pajamų mokesčio – 84 eur.

Plačiau žr. Priedą Nr. 2

 1. V. Informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus

Viešoji įstaiga Ugdymo ir konsultavimo centras per 2015 m. neįsigijo ir neperlaido ilgalaikio turto.

 1. VI. Viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui

Viešoji įstaiga Ugdymo ir konsultavimo centras per 2015 m. patyrė šias sąnaudas: darbo apmokėjimo – 3567 eur, patalpų išlaikymo – 613 eur, ryšio paslaugoms – 135 eur, transport išlaikymo – 33 eur, kita – 230 eur. Iš viso: 4578 eur.

 1. VII. Viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje

Viešoji įstaiga laimėjus projektą 2015 09 – 2015 12 įdarbino  4 darbuotojus, o likusiu metu direktorius, buhalteris, konsultantas dirba pagal neatlygintinai pagal savanoriškos veiklos sutartį.

 1. VIII. Viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms

Žr. Priedą  Nr. 2

 1. IX. Duomenys apie viešosios įstaigos vadovą

Nuo 2013 05 08 d. įstaigos vadovas Nerijus Navickas neatlygintinai eina direktoriaus pareigas.

 1. X. Viešosios įstaigos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms Įstaigos kolegialių organų narių išmokos

Nėra

 1. XI. Viešosios įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims, nurodytiems šio įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje

Nėra

Pridedama:

 1. 2015 m. Balansas pagal 2015 m. gruodžio  31 d. duomenimis (3lapai)
 2. 2015 m. Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m. gruodžio  31 d. duomenimis ( 2 lapai)

Direktorius Nerijus Navickas


Viešoji įstaiga Ugdymo ir konsultavimo centras 2015 metų veiklos rezultatų ataskaita

Priedas Nr. 1

Viešoji įstaiga Ugdymo ir konsultavimo centras_

(ūkio subjekto pavadinimas)

įm.kodas       303059206     Gričiupiog.11-109,LT- 53175 Kaunas

(kodas, buveinės adresas)

Patvirtinta

2015 04 12

Protokolo Nr. UKC-05

BALANSAS

PAGAL 2015 m.gruodžio 31 D. DUOMENIS

3/22/2016

(data)

(Eurais)

TURTAS

Pastabų Nr.

Ataskaitinis laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

A.

ILGALAIKIS TURTAS

-

-

I.

NEMATERIALUSIS TURTAS

-

-

1.

Patentai, licencijos

-

2.

Programinė įranga

-

3.

Kitas nematerialusis turtas

-

II.

MATERIALUSIS TURTAS

-

-

1.

Žemė

-

2.

Pastatai ir statiniai

-

3.

Mašinos ir įrengimai

-

4.

Transporto priemonės

-

5.

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai

-

6.

Nebaigta statyba

-

7.

Kitas  materialusis turtas

-

III.

FINANSINIS TURTAS

-

-

1.

Po vienerių metų gautinos sumos

-

2.

Kitas finansinis turtas

-

B.

TRUMPALAIKIS TURTAS

951

-

I.

ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS

-

-

1.

Atsargos

-

2.

Išankstiniai apmokėjimai

-

3.

Nebaigtos vykdyti sutartys

-

II.

PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

-

-

1.

Pirkėjų įsiskolinimas

-

2.

Kitos gautinos sumos

-

III.

KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS

-

-

1.

Trumpalaikės investicijos

-

2.

Terminuoti indėliai

-

3.

Kitas trumpalaikis turtas

-

IV.

PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

951

TURTAS, IŠ VISO

951

-

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

Pastabų Nr.

Ataskaitinis laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

C.

NUOSAVAS KAPITALAS

1359

-

I.

KAPITALAS

58

II.

PERKAINOJIMO REZERVAS

-

III.

KITI REZERVAI

-

IV.

VEIKLOS REZULTATAS

1301

-

1.

Ataskaitinių metų veiklos rezultatas

1268

2.

Ankstesnių metų veiklos rezultatas

32

D.

FINANSAVIMAS

-

-

1.

Dotacija

-

2.

Tiksliniai įnašai

-

-

2.1.

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto

-

2.2.

Kiti tiksliniai įnašai

-

3.

Nario mokesčiai

-

4.

Kitas finansavimas

E.

MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

(408)

-

I.

ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

-

-

1.

Finansinės skolos

-

2.

Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

II.

TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

(408)

-

1.

Ilgalaikių skolų  einamųjų metų dalis

-

2.

Finansinės skolos

-

3.

Skolos tiekėjams

-

4.

Gauti išankstiniai apmokėjimai

-

5.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

-

6.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

(408)

NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO

951

-

Direktorius

Nerijus Navickas

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)                                (parašas)                                           (vardas ir pavardė)

Buhalteris

Nataliya Dishkevichyenye

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba                                         (parašas)                                                (vardas ir pavardė)

galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens

pareigų pavadinimas)


Priedas Nr. 2

Viešoji įstaiga Ugdymo ir konsultavimo centras_

(ūkio subjekto pavadinimas)

įm.kodas       303059206     Gričiupiog.11-109,LT- 53175 Kaunas

(kodas, buveinės adresas)

Patvirtinta

2015 04 12

Protokolo Nr. UKC-05

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2015 m.gruodžio 31 D. DUOMENIS

3/22/2016

(data)

Eil. Nr.

Straipsniai

Pastabų Nr.

Ataskaitinis laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

I.

PAJAMOS

5846

-

1.

Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes

825

-

2.

Finansavimo pajamos

4179

-

2.1.

Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos

4095

-

2.2.

Kitos finansavimo pajamos(2%VMI)

84

-

3.

Kitos pajamos(parama)

842

-

II.

SĄNAUDOS

4578

-

1.

Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina

-

-

2.

Kitos sąnaudos

-

-

3.

Veiklos sąnaudos

4578

-

3.1.

Pardavimo

-

-

3.2.

Darbuotojų išlaikymo

3567

-

3.3.

Nusidėvėjimo (amortizacijos)

-

-

3.4.

Patalpų išlaikymo

613

-

3.5.

Ryšių             50+85

135

-

3.6.

Transporto išlaikymo

33

-

3.7.

Turto vertės sumažėjimo

-

-

3.8.

Kitos veiklos

95

-

3.9.

Suteiktos labdaros, paramos

135

-

3.10.

Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo

-

-

III.

VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ

1268

-

IV.

PELNO MOKESTIS

-

-

V.

GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS

1268

-

Direktorius

Nerijus Navickas

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)                                (parašas)                                           (vardas ir pavardė)

Buhalteris

Nataliya Dishkevichyenye

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba                                         (parašas)                                                (vardas ir pavardė)

galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens

pareigų pavadinimas)

шаблоны joomla 2.5