Projektai

There are no translations available.

2017 08 - 2017 12 vykdo projektą "Darni šeima" finansuojamą Socialinės Apsaugos ir Darbo ministerijos

Projekto tikslas – vykdyti ankstyvąją šeimos krizių prevenciją jaunimui, visuomenei ir specialistams. Šiuo projektu siekiama per moksleivių, jaunimo ir visuomenės švietimą ir socialinį ugdymą vykdyti ankstyvąją šeimos krizės prevenciją. Šios prevencijos tikslas sumažinti rizikos faktorius, kurie prisideda prie psichinės sveikatos problemų bei mokinti spręsti ir valdyti iškilusias problemas, konfliktus, stresines situacijas, ugdyti aukštą savivertę ir pasitikėjimą, ugdyti atsakomybės už save patį suvokimą, stiprinti tarpusavio bendravimo įgūdžius. Projekto metu teikimos nemokamos konsultacijos šeimoms, išgyvenančioms krizes. Centras vykdo prevencinę veiklą skirtą teikiant pagalbą šeimoms.

2016 09 - 2016 12 vykdo projektą "Darnių santykių ugdymas šeimoje" finansuojamą Socialinės Apsaugos ir Darbo ministerijos

Projekto tikslas – vykdyti ankstyvąją šeimos krizių prevenciją jaunimui, visuomenei ir specialistams remiantis lyčių lygybės principais. Šiuo projektu siekiama per moksleivių, jaunimo ir visuomenės švietimą ir socialinį ugdymą vykdyti ankstyvąją šeimos krizės prevenciją. Projekto metu bus įtraukti savanoriai į aktyvias ankstyvosios prevencijos organizavimo ir vykdymo veiklas, didinamas jaunimo sąmoningumas šeimos vertybių klausimais, didinamos visuomenės psichologinės, teisinės ir socialinės žinios šeimos kūrimo ir puoselėjimo klausimais, organizuojami seminarai specialistams kaip dirbti su šeimos nariais išgyvenančiais šeimos krizę gilinant jų socialinio darbo, psichologines ir teisines žinias.

Šios prevencijos tikslas sumažinti rizikos faktorius, kurie prisideda prie psichinės sveikatos problemų bei mokinti spręsti ir valdyti iškilusias problemas, konfliktus, stresines situacijas, ugdyti aukštą savivertę ir pasitikėjimą, ugdyti atsakomybės už save patį suvokimą, stiprinti tarpusavio bendravimo įgūdžius. Projekto metu organizuojamuose renginiuose skiriamas didelis dėmesys lyčių lygybės ugdymui, nes tai neatsiejama nuo ekonominių ir socialinių pokyčių visuomenėje. Interaktyvių seminarų metu jaunimas ir visuomenė bus supažindinama su metodais kaip išmokti efektyviai bendrauti, spręsti konfliktus, suprasti ir priimti vienas kitą, ruoštis šeimai bei taikyti meditaciją, iškilusioms krizėms spręsti. Informaciją apie rengiamus mokymus rasite mūsų skelbiamuose renginiuose.

2016 08 - 2016 12 vykdo Projektą, teikiantį kompleksines paslaugas krizinėse situacijose esantiems tėvams, auginantiems vaikus, finansuojamą Socialinės Apsaugos ir Darbo ministerijos

Projekto metu teikiamos (nemokamos) psichologinės, teisinės ir socialinės konsultacijos krizę išgyvenantiems tėvams. Projekto metu bus teikiamos specialistų konsultacijos, organizuojami šviečiamieji seminarai ir paramos grupės. Šeimos, išgyvenančios krizę kviečiamos aktyviai dalyvauti projekto veiklose ir registruotis kompleksinėm konsultacijom.

2016 03 - 2016 12 vykdoma neformalaus vaikų švietimo programa "Ugdomoji meno terapija" (KTPR Nr. 122000657)

Ugdomosios meno terapijos užsiėmimai skirti vaiko kūrybiniai spontaniškai saviraiškai, skatinančiai vaiką pažinti pasaulį ir save bei jame sėkmingai adaptuotis. Ugdomosios meno terapijos užsiėmimų tikslas yra ne meno kūrinių sukūrimas, o vaiko saviraiška per kūrybą. Užsiėmimus ves psichologas, kuris skatins įvairias metodais ne tik išreikšti save, bet ir ugdyti vaiko socialinius įgūdžius bei didinti atsparumą stresinėms situacijoms.

Užsiėmimų metu bus naudojami įvairūs metodai: spontaniškas piešimas, projekcinis piešimas, teminis piešimas, darbas su modelinu, koliažas, draminė vaidyba, grupiniai žaidimai, fotografijos terapija. Šie metodai leis ugdyti efektyvesnį vaikų konfliktų sprendimą, pasitikėjimą savimi ir kitais, stiprinti pozityvų savęs suvokimą, skatinti kūrybiškumą ir saviraišką. Užsiėmimų turinys orientuotas į vaizduotės, pojūčių, empatijos, stambiosios ir smulkiosios motorikos, gebėjimo orientuotis erdvėje lavinimą, emocinio intelekto, bendravimo ir bendradarbiavimo, gebėjimo įvairiapusiškai vertinti situaciją skatinimą ir puoselėjimą. Užsiėmimų metu bus integruojamos šios užsiėmimų dalys: apšilimas grupėje, atsipalaidavimas, teminė individuali arba grupinė kūryba, aptarimas ir refleksija grupėje.

Ugdomosios meno terapijos metu bus sukuriamas teigiamas emocinis nusiteikimas grupėje, o bendras dalyvavimas meninėje veikloje padės sukurti tarpusavio priėmimo, empatijos santykį. Užsiėmimų metu bus prisiliesta prie tų realių vaiko psichologinių ir socialinių problemų ar fantazijų, kurias dėl kokių nors priežasčių yra sudėtinga išreikšti žodžiu. Užsiėmimai suteiks galimybę simboliniame lygmenyje eksperimentuoti su įvairiausiais jausmais, paveikslėliais, skulptūromis ir kitais kūriniais – tai saugus būdas išreikšti mintis ir emocijas, kurias vaikas įpratęs slopinti ar reikšti netinkamai.

2016 03 - 2016 12 vykdoma neformalaus vaikų švietimo programa "Pilietinio sąmoningumo ugdymas" (KTPR Nr. 121500246)

Ugdyti vaikų pilietinę savimonę lavinant vertybines nuostatas, suteikiant žinių apie visuomenės ir valstybės struktūrą, pagrindines valstybės ir valdžios funkcijas, demokratines vertybes ir principus bei suprasti galimybes, ugdyti pilietinės veiklos ir dalyvavimo joje gebėjimus. Užsiėmimų metu vaikai atliks individualias ir grupines kūrybines užduotis, dalyvaus Lietuvos svarbiausių datų minėjimuose, lankys istoriškai reikšmingas Lietuvos vietas: Romo Kalantos žūties vieta, žydų genocido geto vieta, fortai, laikinosios prezidentūros kiemelis.

Vaikai gebės  nagrinėti demokratinių vertybių ir principų, pilietinių teisių, laisvių, pareigų esmę; sąžiningai atlikti pilietines pareigas; aktyviai dalyvauti mokyklos, vietos bendruomenės gyvenime; reikšti savo poziciją įvairiais bendruomenės ir valstybės gyvenimo klausimais; vadovautis demokratinėmis vertybėmis ir principais; branginti Lietuvos nepriklausomybę, stiprinti jos valstybingumą.

2015 09 -2015 12 vykdė projektą "Darni ir moderni šeima" finansuojamą Socialinės Apsaugos ir Darbo ministerijos

Projekto „Darni ir moderni šeima“ tikslas – vykdyti ankstyvąją šeimos krizių prevenciją jaunimui, visuomenei ir specialistams remiantis lyčių lygybės principais. Šiuo projektu siekiama per moksleivių, jaunimo ir visuomenės švietimą ir socialinį ugdymą vykdyti ankstyvąją šeimos krizės prevenciją. Projekto metu bus įtraukti savanoriai į aktyvias ankstyvosios prevencijos organizavimo ir vykdymo veiklas, didinamas jaunimo sąmoningumas šeimos vertybių klausimais, didinamos visuomenės psichologinės, teisinės ir socialinės žinios šeimos kūrimo ir puoselėjimo klausimais, organizuojami seminarai specialistams kaip dirbti su šeimos nariais išgyvenančiais šeimos krizę gilinant jų socialinio darbo, psichologines ir teisines žinias.

Šios prevencijos tikslas sumažinti rizikos faktorius, kurie prisideda prie psichinės sveikatos problemų bei mokinti spręsti ir valdyti iškilusias problemas, konfliktus, stresines situacijas, ugdyti aukštą savivertę ir pasitikėjimą, ugdyti atsakomybės už save patį suvokimą, stiprinti tarpusavio bendravimo įgūdžius. Projekto metu organizuojamuose renginiuose skiriamas didelis dėmesys lyčių lygybės ugdymui, nes tai neatsiejama nuo ekonominių ir socialinių pokyčių visuomenėje. Interaktyvių seminarų metu jaunimas ir visuomenė bus supažindinama su metodais kaip išmokti efektyviai bendrauti, spręsti konfliktus, suprasti ir priimti vienas kitą, ruoštis šeimai bei taikyti meditaciją, iškilusioms krizėms spręsti.

шаблоны joomla 2.5