Šeimos santykių aktualijos

Teikiamos nuolatinės psichologo, pedagogo bei teisininko konsultacijos.

Šiuo metu su šeimos teise susijusi aktuali informacija:

Konvencija
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=19848&p_query=&p_tr2=


Kodeksai
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/oldsearch.preps2?Condition1=233117&Condition2=%C4%AFt%C4%97viai
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/oldsearch.preps2?Condition1=232480&Condition2=%C4%AFvaikinti


Įstatymai
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=400334&p_query=smurtas&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=365491&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=301806&p_query=&p_tr2=


Mokinių, tėvų (globėjų), mokytojų teisės ir pareigos  (Šaltinis: švietimo ir mokslo ministerija: https://www.smm.lt/web/lt/)

Mokinių teisės

 1. Teisė į informaciją. Mokiniai turi teisę sužinoti, kokios mokyklos veikia, kokias švietimo programas jos teikia, kokias mokymo formas galima pasirinkti.

 1. Teisė mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius, gauti geros kokybės ugdymą.

 1. Teisė į nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą. Jie turi žinoti, pagal kokius kriterijus ir kaip vertinami jų pasiekimai mokykloje.

 1. Teisė sulaukus 14 metų savarankiškai pasirinkti dorinio ugdymo - tikybos arba etikos – programą.

 1. Teisė gauti švietimo pagalbą: psichologinę, specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę, švietimo informacinę pagalbą, tai pat profesinio orientavimo specialistų patarimus, kokią profesiją pasirinkti.

 1. Teisė mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje. Mokymosi krūvis ir aplinka turi atitikti higienos reikalavimus.

 1. Teisė dalyvauti mokyklos savivaldoje. Mokiniai gali burtis į asociacijas, sąjungas, kitas organizacijas, kurios apibrėžtos mokyklos įstatuose. Aukščiausia mokyklos savivaldos institucija yra mokyklos taryba, į kurią turi įeiti ir mokiniai. Jie dalyvauja mokyklai priimant svarbius sprendimus.

Mokinių pareigos

 • Pareiga mokytis.

 • Pareiga laikytis sutartyje su mokykla nustatytų sąlygų, mokyklos vidaus tvarkos dokumentuose apibrėžtų reikalavimų, mokinio elgesio normų.

 • Pareiga gerbti mokytojus, kitus mokyklos darbuotojus ir bendruomenės narius, nepažeisti kitų asmenų teisių.

Tėvų (globėjų, rūpintojų) teisės

 1. Teisė gauti informaciją apie savivaldybėje veikiančias mokyklas, švietimo programas, mokymo formas. Iš mokyklos jie turi gauti informaciją apie vaiko ugdymą: kaip jam sekasi mokytis, kokie įvertinimai, sunkumai, koks jo elgesys, ar jis nepraleidinėja pamokų.

 1. Teisė parinkti vaikui (ar dalyvauti parenkant) ugdymo programą, formą, mokyklą.

 1. Teisė į savivaldą. Mokinių tėvai gali burtis į įvairias asociacijas, sąjungas ar kitas organizacijas. Dalyvauti mokyklos vaiko gerovės komisijoje, mokyklos tarybos veikloje.

 1. Teisė reikalauti, kad vaikui būtų teikiamas geros kokybės ugdymas.

 1. Teisė į pirmąją klasę leisti šešiametį, jei jis yra pakankamai subrendęs mokyklai. Brandą nustato savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba.

Tėvų (globėjų, rūpintojų) pareigos

 1. Pareiga, rūpintis, kad vaikas mokytųsi, reguliariai lankytų mokyklą, nevėluotų į pamokas. Jeigu vaikas negali atvykti į mokyklą, tėvai nedelsdami turi informuoti mokyklą.

 1. Pareiga vaikams iki 14 metų parinkti dorinio ugdymo, tai yra tikybos arba etikos programą.

 1. Pareiga sudaryti vaikui sveikas ir saugias gyvenimo sąlygas, gerbti vaiko asmenybę, apsaugoti nuo smurto, prievartos ir išnaudojimo.

 1. Pareiga bendradarbiauti su mokykla: mokyklos vadovu, mokytojais, kitais specialistais, teikiančiais specialiąją, psichologinę, socialinę pedagoginę pagalbą. Tėvai turi dalyvauti parenkant vaikui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo programą ir mokyklą.

 1. Pareiga užtikrinti, kad vaikas laiku pasitikrintų sveikatą. Sveikatos pažymėjimus mokyklai reikia pateikti kasmet iki rugsėjo 15 d.

 1. Pareiga ugdyti vaiko vertybines nuostatas, kontroliuoti ir, jei reikia, koreguoti vaiko elgesį.

Mokytojų teisės

 1. Teisė siūlyti savo individualias programas, pasirinkti pedagoginės veiklos būdus ir formas.

 1. Teisė į kvalifikacijos tobulinimą, į atestaciją ir į aukštesnę kvalifikacinę kategoriją. Mokytojas ne mažiau kaip 5 dienas per metus gali dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.

 1. Teisė dirbti savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančią ir tinkamai aprūpintą darbo vietą.

 1. Teisė dalyvauti mokyklos savivaldoje. Mokytojai įeina į mokyklos tarybą – svarbiausią mokyklos savivaldos organizaciją.

 1. Teisė siūlyti mokyklos vadovui, kad jis mokiniui, pažeidusiam mokyklos vidaus tvarką ir mokinio elgesio normas, skirtų drausmines auklėjamojo poveikio priemones.

Mokytojų pareigos

 1. Pareiga užtikrinti geros kokybės ugdymą ir mokinių saugumą. Mokytojai turi atsižvelgti į mokinių gebėjimus ir polinkius, palaikyti mokinių norą mokytis, pasitikėjimą savo gebėjimais. Turi padėti tiems mokiniams, kuriems sunkiau mokytis, o turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, – pritaikyti dalyko programą, turinį, metodus.

 1. Pareiga ugdyti mokinių dorovines, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas, pagarbą tėvams.

 1. Pareiga nešališkai vertinti mokinių mokymosi pasiekimus.

 1. Pareiga informuoti. Mokytojai turi nuolat informuoti mokinius apie jų pasiekimų įvertinimą. O tėvus (globėjus, rūpintojus) – ir apie vaiko elgesį, mokymosi poreikius, sunkumus.

 1. Pareiga tobulinti savo kvalifikaciją.

 1. Pareiga gerbti mokinį kaip asmenį, nepažeisti jo teisių ir teisėtų interesų.

Mokytojo pareiga? Būti įdomiu, profesionaliu, gyvybingu, ieškančiu, atviru kaitai, besimokančiu. Nieko nėra nykiau kaip atsainus, abejingas savo darbui mokytojas.

 • Dalykiškai stiprus, metodiškai unikalus jis turi norėti būti.

 • Jo pareiga – g i r d ė t i mokinį, s u p r a s t i jį, dialogiškai jam vadovauti.

 • Jo pareiga – būti išmintingesniu, kilnesniu, oriu.

 • Mokytojo pareiga – būti a u t o r i t e t u.

 • Būti su savo mokiniu, nepalikti, neapleisti.

 • Ir svarbiausia – jis turi mylėti mokinį, savo darbą, mokyklą.

Teisės? Ar mokytojas turi teisių? Turi.

 • Turi turėti galimybių nuolat tobulėti.

 • Turi teisę nuolat skaityti geras knygas.

 • Turi teisę turėti laiko sau.

 • Turi teisę išsimiegoti ir pavalgyti. Jis, beje, irgi valgo, nors mokiniai dėl to kartais nustemba. („Jūs irgi valgote, mokytoja?!“).

 • Turi teisę pavargti.

 • Turi teisę tikėtis abipusiškumo, geros valios.

 • Turi ne tik pareigą, bet ir galimybę mylėti vaikus. Rūpintis jais, kartais pakeisti ir tėvą, ir motiną, kartais tiesiog kalbėtis su jais, būti jiems atrama ir stiprybės pavyzdžiu, supratingu draugu.

 • Mokytojas turi teisę klysti, nežinoti, būti tiesiog žmogumi, tikėtis atleidimo.

 • Turi teisę atsiprašyti ir atleisti pirmasis.

шаблоны joomla 2.5